عنوان: تحقیق تاريخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

عنوان: مبانی نظری تحقیق تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم سبک های اسنادی

عنوان: مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم ساختار سرمایه ایی

عنوان: مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم نارساخواني

عنوان: مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم رفتار مدیریت سود و هموارسازی سود

عنوان: مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم خلاقیت و خودکارآمدی

عنوان: مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم شناخت درمانی

عنوان: مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق نظریه ها و مفاهیم استراتژی های سرمایه گذاری

عنوان: مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم امید به زندگی

عنوان: مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اضطراب و فرسودگی شغلی